دسته بندی : پیش تنیدگی

سازه های پیش تنیده تکین دژ-انواع استرند یا کابل پیش تنیده

انواع فولادهای زیر معمولا مورد استفاده قرار می گیرند  

ا- کابل های کم قطر (به قطر 6/0 اینچ و کمتر). این کابل ها از ۶ مفتول تشکیل شده اند که به صورت مارپیچ به دور مفتول هفتم پیچیده می شوند. این کابل ها برای کارهای پس کشیده و پیش کشیده استفاده می شوند و مشخصات مکانیکی آنها منطبق بر ASTM-A416 می باشد.

٢- مفتول تک (سرد کشیده و تنش زدایی شده)، مفتول ها به صورت معمولی یا گالوانیزه تولید می شوند و به صورت دسته های دوتایی یا بیشتر به صورت معمولی در کارهای پیش تنیدگی استفاده میسوند، مشخصات مکانیکی آنها منطبق بر ASTM-A421 می باشد. مفتول نوع BA دارای گیره دکمه ای و مفتول نوع WA دارای گیره گوه ای میباشد.

۳- میلگردهای فولادی آلیاژدار که به صورت سرد کشیده شده اند و بیشتر در کارهای کشیدگی مورد استفاده می باشند.

۴- کابل با قطر بزرگ ۳۷ مفتول و یا بیشتر که برای کارهای پس کشیدگی سنگین است استفاده می شوند.

5- کابل ها با وادادگی کم طبق استاندارد ASTM - A421 و ASTM-A416 که مقاومت تسلیم بیشتری نسبت به سایر فولاد پیش تنیدگی دارند. این فولادها باید ضوابط اتلاف وادادگی را که-E328 ASTM اندازه گیری می شود، اقناع نمایند و حداقل مقاومت تسلیم آنها در کرنش ۱ درصد نباید کمتر از ۹۰ درصد حداقل مقاومت نهایی باشد، به وضوح مشاهده میشود که اتلاف کم کشش اولیه در کابل ها با وادادگی کم، باعث بهبود و قابل پیش بینی شدن شرایط بهره بردای و افزایش ضخامت باربری می شود.

مشخصات مورد نیاز برای مقاصد مختلف متفاوت است. ضوابط استاندارد ASTM مشخصات مکانیکی

لازم برای کفایت فولادهای پیش تنیدگی را تضمین می نماید. مقاومت مفتول و کابل معمولا   بیشتر است. مدول الاستیسیته نیز در  توصیه می شود. باری از توصیه های مربوط به فولاد بتن مسلح، برای فولاد پیش تنیدگی نیز کاربرد دارد. برای مثال با وجود مقدار کمی زنگ زدگی برای چسبندگی مفید است، لیکن خوردگی شدید غیرمجاز است .شرایط مورد نیاز جهت اجتناب از خوردگی برای فولاد پیش تنیدگی سخت گیرانه تر از فولادی بتن مسلح می باشد، زیرا فولاد پر مقاومت در برابر خوردگی مستعدتر است. از کابل باید در برابر جریان هوا در هنگام انبار کردن محافظت شده و ترجیحا نگهداری کابل ها در فضای بسته ارجح است. اگر فولادها در معرض عمل پیل الکتریکی در هنگام انبار کردن قرار گیرد، احتمال خوردگی شدید وجود دارد. دربتن پس کشیده و برخی انواع بتن پس کشیده، نیروهای پیش تنیدگی منحصرا به وسیله چسبندگی بین بتن سخت شده منتقل می شوند. از این رو اهمیت عاری بودن فولادی از آلودگی ها و پوشش های مضر مشخص می شود.

پیش تنیدگی امتیاز: از 5 امتیاز دهنده