دسته بندی : پیش تنیدگی

اصول طراحی سازه های پیش تنیده

الف) مراحل طراحی

• تعیین ابعاد و بارگذاری سازه

• تعیین تلاش ها (لنگر و برش) از طریق تحلیل سازه

•  طراحی آرماتورگذاری پیش تنیدگی وآرماتور گذاری معمولی

•  جزییات

ب) مدل سیستم سازه ای برای دال ها سیستم یک طرفه

• اصولا انتقال بار در یک جهت میباشد. .

• به صورت تیر یک بعدی یا قاب صفحه ای رفتار می کند

• دال یکطرفه به صورت یک نوار تیر در نظر گرفته میشود

سیستم دو طرفه

• دارای قابلیت انتقال بارهای وارده در دو جهت می باشد

ج) روش های تحلیل و طراحی دال ها

پایه طراحی مؤثر یک سیستم دال، درک صحیح از مفاهیم تئوری صفحات و رفتار آن است. به ویژه هنگامی که با دال های پس کشیده سر و کار داریم، اطلاع از نقاط قوت و ضعف روش های متداول تحلیل ضروری است.

روش های طراحی بسیاری وجود دارند که متداول ترین آنها روش قاب معادل می باشد ولی با پیشرفت کنولوژی نرم افزاری، روش المان محدود به عنوان یک روش طراحی برجسته که رفتار دال را به خوبی پیش بینی می کند. خود جایگزین سایر روش ها شده است.

۱) روش قاب معادل (EFM)

این روش سیستم دال سه بعدی را به عنوان مجموعه ای از قاب های دو بعدی مدل سازی می کند و برای بار هایی که در صفحه هر قاب اعمال می شود، به صورت مستقل تحلیل انجام می گیرد.

۲) روش المان محدود (EFM)

در این روش صفحه به تعدادی بخش های کوچکتر تقسیم می شود که به عنوان المان معرفی می شوند. المان ها در نقاط مرجع به نام گره به هم متصل می شوند. تمامی نیروهای بین المان ها از طريق گره ها منتقل می شود.

4-1) پیش تنیدگی در سازه های عمرانی

در بخش های قبلی مروری بر سیستم پیش تنیدگی و خصوصیت ها و به ویژه استعمال آنها در دال های معلق داشتیم. همانطور که گفته شد دو سیستم پیش تنیده وجود دارد:چسبیده و غیر چسبیده. معیارهای انتخاب یک سیستم و دسترسی به یک سیستم، ملاحظات اقتصادی و نیاز های ویژه پروژه میباشد. در حالی که سیستم غیر چسبیده بر پایه تک رشته ای بنا شده، سیستم چسبیده معمولا چند رشته ای بوده و دارای مهارهایی میباشد که برای جا دادن تا ۳۷ رشته در غلاف های استوانه ای طراحی شده اند. از این سیستم در سازه پل های بتنی، مخازن آب و سوخت و سایر سازه های مهم استفاده میشود.

پس کشیدگی مقدمه ای از نیروهای پیش تنیدگی به بتن می باشد، البته پس از زمانی که بتن به مقاومت مشخصی دست پیدا کند. سیستم کششی شامل پمپها و جک های کششی برای کشش مفتول و تاندون ها در کشش میشود.

سیستم های کششی با مسئولیت محدود، شامل خدمات، تعویض قطعات و سرویس های کالیبراسیون برای تضمین ایمنی و عملیات سریع می باشد.

پیش تنیدگی امتیاز: از 1 امتیاز دهنده