در حال بارگذاری
اطلس پلازا
دسته بندی : پروژه شاخص خارجی

اطلس پلازا

پروژه چند منظوره اطلس پلازا در تپه‌های عباس‌آباد، به‌عنوان بام مرکزی پایتخت و مشرف به نمای شهر تهران تعریف شده است.


این پروژه با تکیه بر دو هدف کالبدی زیر شکل گرفته است:

  • هویت‌بخشی و ایجاد احساس تعلق در فضای شهری

  • طرح کاربر محور (User Centerd Design)

در شکل‌گیری کانسپت پروژه، از سه ایده کلی زیر بهره‌گیری شده است:

  • ایده منحصر بفرد

  • فرم‌های دگرگون شده طبیعی

  • امکانات فاخر و ایده‌ال

مجلل‌ترین و پرکاربردترین پروژه پایتخت در بهترین موقعیت جغرافیایی شهر قرار گرفته است.

منطقه بی‌نظیر تپه‌های عباس‌آباد و فضای اختصاصی اطلس پلازا ، بی‌نظیرترین مرکز تفریحی پایتخت را در نزدیکترین فاصله به تمام نقاط شهر تهران ارائه می‌دهد.

اطلس پلازا با شبکه مترو از طریق ایستگاه شهید حقانی و با شبکه‌های بزرگراهی تهران از طریق بزرگراه‌های شهید حقانی،شهید همت و شهید مدرس مرتبط است.

محوطه زیبا و چشم‌اندازهای ویژه پروژه به شهر تهران از تمام جهات و بخصوص در جبهه‌شمالی، این پروژه را بی‌رقیب و بی‌نظیر کرده است.

در اطلس پلازا می‌توانید تجارت کنید، تفریح کنید، اقامت کنید و با آرامش‌خاطر در قلب پایتخت از زندگی لذت ببرید.

پروژه اطلس پلازا در زمینی به‌مساحت ٧٥ هزار مترمربع و با زیربنای کل بیش از ۴٥۰ هزار مترمربع توسط شرکت ستاره‌اطلس‌پارس از زیرمجموعه‌های گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس، درحال اجراست.

اطلس پلازا تهران از دو بلوک که هر یک به ساحت تقریبی 120000 متر مربع و یک هتل به مساحت 210000 مترمربع تشکیل شده است.

بلوک غربی و جنوب غرب این مجموعه با کاربری پارکینگ و مجموعه تجاری دارای سازه بتنی می باشد.سیستم مقاوم لرزه ای این سازه در برابر نیروهای لرزه ای به صورت دیوار برشی با شکل پذیری متوسط در نظر گرفته شده است.

این سازه به عنوان یک مجموعه با ضریب اهمیت خیلی زیاد I=1.4  در نظر گرفته شده است.

پروژه چندمنظوره اطلس پلازا در تپه هاي عباس آباد شهر تهران در مجاورت ايستگاه متروي حقاني، در زميني بـه مسـاحت 75 هزار مترمربع و با زير بناي كل 412 هزار مترمربع متعلق به شـركت سـتاره اطلـس پـارس واقع شده است. احـداث فونداسيون و اسكلت بتني ساختمان بخش شرقي پروژه در سال 1392 از طريق مناقصه واگـذار گرديـد.

سيستم سازه پروژه مورد مطالعه سيستم سازه بخش شرقي اين پروژه متشـكل از تيـر، سـتون، ديوار برشي و دال بتني پيشتنيده است. ايـن سـازه داراي 10 طبقه بوده كه 5 طبقه آن در زير تراز زمين قرار دارد. با توجـه به درزهاي اجرايي موجود به  قسمت های جداگانه تقسيم ميشـوند

سيستم دال مورد اسـتفاده در ايـن سـازه سيسـتم دال بتنـي پيش تنيده است. كابل مصرفي جهت پيش تنيدگي دالهـا از نوع تكي روپوشدار تحت استاندارد A416 ASTM و با قطـر 15 ميليمتر و با مقاومت نهايي 1860 مگاپاسكال ميباشد

مقاومت فشاري مشخصـه بـتن 35 مگاپاسـكال اسـت كـه عمليات كشش كابلها پس از رسيدن بتن به مقاومـت 27 مگاپاسـكال انجـام گرديـد. ضـخامت دال پـيشتنيـده 35 سـانتيمتر و نـوع تكنيـك پـيش تنيـدگي مـورد اسـتفاده سيستم پس كشيده غيرچسـبيده مـي باشـد. نحـوه توزيـع كابلهـا در جهـت شـرقي - غربـي ب صـورت متمركـز روي نوارهاي ستوني (Tendons Banded) (و در جهت شمال - جنــوب بــا فاصــله هــاي يكنواخــت در حــدود 3/1 متــر .( Distributed Tendons) -نحوه اجراي سيستم دال پيش تنيده در پروژه مورد

مطالعه براي تنيـده نمـودن دال هـا از روش غيرچسبيده استفاده گرديد. فرآيند جلوگيري از خـوردگي كابلها در اين روش توسط پوشش لي اتيلنـي و همچنـين لايه گريس موجود بر روي كابلها صورت گرفـت . آخـرين عمليات قبل از بتن ريزي سقف، بستن كابلهاي مربوط بـهپپيشتنيدگي سقف است. كابلها پس از قالببنـدي سـقف در مسيرهاي طراحي شده و با توجه به پروفايل ارائه شـده توسط محاسب و با استفاده از فاصله نگهدارنده ها با رعايـت شكل دهي آنهـا بـه حالـت ممـان مثبـت و منفـي مسـتقر ميشوند. دو سر ابتدا و انتهاي كابلها

در صورتي كـه يـك طرف تحت كشش قرار بگيـرد ( End Live )بـه انـدازه 60 سانتيمتر و در صـورتي كـه دو طـرف تحـت كشـش قـرار بگيرند به اندازه 100 سانتيمتر اضـافه مـي شـوند. عمليـات كشش كابلها نيز ميبايست پس از رسيدن مقاومـت بـتن به 70 درصد مقاومت 28 روزه خود صورت گيرد

 

 

 

۱۳۹۷/۸/۱۵
پروژه شاخص خارجی